هرگز برای کسی بیشتر از خودش نگران نباش

داستان آموزنده «نگران تر از خودش نباش» داستان کوتاه شیوانا همراه کاروانی از راهی می گذشت. در این سفر با مردی تاجر هم سفر بود که به قصد تجارت با تنها پسرش سفر می کرد. مرد تاجر بسیار دقیق و پرکار بود و به هر آبادی که می رسیدند بخشی از اجناس خود را به […]

Funny SMS