زندگی زیباست

زندگی زیباست نداشته هایت را بیخیال غصه هایت را بیخیال هرآنچه که تورا ناآرام میکند بیخیال… همین که امروز نفس کشیده ای خوش به حالت.. عمیق نفس بکش عشق را زندگی را بودن را بچش ، ببین ، لمس کن ‏ و با تک تک سلول هایت لبخند بزن. زندگی زیباست..

Funny SMS