متن آفتاب مهربانی

متن آفتاب مهربانی آفتاب مهربانی سایه توبرسرمن ای که درپای توپیچیدساقه ی نیلوفرمن باتوتنهاباتوهستم ای پناه خستگی ها درهوایت دلگسستم ازهمه دلبستگی ها درهوایت پرگشودن باوربال پرمن باد شعله ورازآتش غم خرمن خاکسترمن باد

Funny SMS